INTEGRITETSPOLICY

INLEDNING

Vi (Kelkoo) tar integriteten hos användare av vår Webbplats (http://www.kelkoo.se/) (Webbplatsen") på största allvar och är därför angelägna om att skydda och respektera din integritet.

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) utgör en del av de Villkor för nyttjande, som styr användningen av Webbplatsen. Denna Integritetspolicy gäller även för personuppgifter som samlas in genom användning av cookies och andra spårenheter, oavsett om de är på Webbplatsen eller någon annanstans.. Detaljerad information om sådan insamling och användning finns  i vår Cookie Policy. Genom att använda Webbplatsen eller genom att tillåta användningen av cookies samtycker du till behandling av dina Personuppgifter (enligt definition nedan) i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling eller avvisar cookies på din dator kan du komma att upptäcka att vissa funktioner på Webbplatsen inte är tillgängliga för dig.

 

VILKA ÄR VI ?

Alla Personuppgifter som du tillhandahåller oss innehas av Kelkoo SAS, registrerad i Frankrike, org nr 425 093 069. Vi finns på adress: 12, rue Godot de Mauroy, 75009, Paris, Frankrike och är att betrakta som personuppgiftsansvarig.

 

DATASKYDDSOMBUD OCH DEN LEDANDE TILLSYNSMYNDIGHETEN

Vi har utsett ett Dataskyddsombud, och du kan kontakta honom/henne för ytterligare frågor som du har när det gäller databehandlingen, som vi utför direkt via e-mail (dpo@kelkoogroup.com).

Eftersom huvudkontoret för det kontrollerande organet i Kelkoogruppen för databehandlingsändamål finns beläget i Frankrike är den franska Dataskyddsmyndigheten: Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris CEDEX 07, France, kompetent för den gränsöverskridande persondatabehandlingen, som vi utför.

 

PERSONUPPGIFTER

”Personuppgifter” avser all information angående dig och som kan identifiera dig personligen, såsom (men inte begränsat till) namn, ålder, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, finansiella fakta och all annan information, som kan identifiera dig direkt eller indirekt och som du vid något tillfälle avslöjar för oss ellerpå annat sätt tillhandahåller ossvia Webbplatsen.

 

NÄR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER ?

Vi kan samla in och behandla Personuppgifter enligt ditt samtycke när:

• du tittar på eller köper en produkt eller tjänst av en handlare, som tillhandahåller sina erbjudanden på vår Webbplats, eller via en av våra affärspartners;

• du framför ett klagomål, en förfrågan eller ger oss feedback;

du tillhandahåller kontoinformation i samband med registrering eller inloggning till ditt användarkonto hos oss i syfte att få tillgång till vissa tjänster, såsom Kelkoos Nyhetsbrev, användarrecensionerna eller när du deltar i en tävling, marknadsföringsaktivitet, utlottning av priser eller undersökning på Webbplatsen;

• du röjer en Personuppgift till oss vid något annat tillfälle.

Vi kommer att ange när tillhandahållande av Personuppgifter är frivilligt. Om du i sådant fall väljer att inte tillhandahålla Personuppgifter kan det hända att vissa tjänster eller funktioner på Webbplatsen blir otillgängliga för dig.

 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER ?

Vi kan använda dina Personuppgifter på följande sätt:

• för förhindrande av bedrägeri och för säkerhet på vår Webbplats och i våra system;

• för att hjälpa oss att förstå vilka produkter du har tittat på och köpt genom Webbplatsen i syfte att kunna erbjuda bättre och mer personlig service till dig inklusive att ge dig rådgivning och erbjudanden avseende produkter, tjänster, innehåll och specialerbjudanden;

• för att analysera användandet av Webbplatsen samt våra partners och handlares webbplatser inklusive användardemografi, intressen och beteenden i syfte att optimera de tjänster, som vi erbjuder;

• för att ge dig tillgång till vissa tjänster som vi erbjuder, såsom Kelkoo Nyhetsbrev, användarrecensionerna eller tävlingar, marknadsföringsaktiviteter, utlottning av priser eller undersökningar som har lanserats på Webbplatsen eller för att informera dig om ändringar i dessa tjänster;

• för att undersöka misstänkta brott mot Användarvillkoren, som har utförts av dig eller är hänförliga till dig;

• för att behandla registrering av dina kontouppgifter samt för att möjliggöra löpande användning av ditt användarkonto som du kan ha hos oss;

• för att säkerställa att ditt köp har gått igenom på handlarens eller affärspartnerns webbplats.

 

DELAR VI MED OSS AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PARTER ?

Vi kan vidarebefordra dina Personuppgifter till andra enligt följande:

• till utvalda och betrodda tredje parter, vilka kan använda dina Personuppgifter för att förse dig med innehåll som kan vara av intresse för dig. Sådana tredje parter är inte tillåtna att dela med sig av eller att sälja dina personuppgifter till annan part;

• till affärspartners för att bistå oss i erbjudandet av tjänster på vår Webbplats och alla relaterade tjänster till dig. Sådana samarbetspartners är ålagda att iaktta sekretess i fråga om dina Personuppgifter och har, såvida du inte upplyses om annat, ej rätt att använda dina Personuppgifter, som vi tillhandahåller till dem för annat ändamål än vad som är nödvändigt för att kunna bistå oss;

• viss aggregerad information om Webbplatsens användare, föräljningsmönster, trafikvolymer och relaterade ärenden till välrenommerade tredje parter, men dessa uppgifter innehåller inte några av dina Personuppgifter;

• till tillsynsmyndgheter eller juridiska rådgivare i samband med brottsmisstanke eller misstänkt brott mot Villkor för nyttjande eller när vi annars är ålagda att lämna ut Personuppgifterna enligt lag;

• till annat bolag inom Kelkoogruppen och

• för det fall vi skulle sälja eller köpa ett bolag eller en rörelse, där vi skulle kunna röja dina Personuppgifter för en potentiell säljare eller köpare av ett sådant bolag eller en sådan rörelse på konfidentiell basis.

 

HUR KAN DU ÄNDRA ELLER TA BORT DINA UPPGIFTER?

Du kan förhindra användandet av uppgifter som finns lagrade i cookies på din datorenhet genom att ta bort eller inaktivera cookies. Se vår Cookie Policy för mer information. Du kan be oss att ta bort vilka som helst Personliga uppgifter, som vi har om dig genom att skriva till vårt Dataskyddsombud på ovannämnda adress.

 

HUR LÄNGE LAGRAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål, som framgår ovan under stycket ”HUR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER?”.

 

HUR SKYDDAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi följer gällande branschstandarder och tillämpar strikta säkerhetsrutiner avseende insamling, lagring och röjande av Personuppgifter i syfte att förebygga obehörig åtkomst och för att uppfylla europeiska och lokala personuppgiftslagar. Alla Personuppgifter som du tillhandahåller oss bevaras på vår eller någon av våra samarbetspartners säkra servrar. För det fall vi har gett dig (eller om du själv har valt) ett lösenord som gör det möjligt för dig att få tillgång till vissa delar av vår Webbplats, är du ansvarig för att hemlighålla detta. Vi ber dig att inte avslöja ditt lösenord till någon annan person.

 

VAD ÄR COOKIES OCH WEBBEACONS OCH HUR ANVÄNDER VI DESSA?

En cookie är en liten mängd information, som skickas till din webbläsare från en webbplats datorer och som lagras på din dators hårddisk. En web beacon är en liten bild (vanligen på en webbplats eller i ett mejl) som gör det möjligt för en webbplats att räkna de användare, som har besökt webbplatsen eller för att få tillgång till vissa cookies.Dessa spårningsverktyg hjälper oss att förbättra vår Webbplats att leverera en bättre och mer skräddarsydd tjänst, inklusive genom att tillåta oss eller våra affärspartners att förse dig med utvalt annonsinnehåll och/eller att säkerställa ditt köp. Vi har angett mer detaljerad information om vår användning av cookies i vår Cookie Policy.

Du kan vägra att acceptera cookies genom att aktivera den inställning i din webbläsare, som hindrar att cookies sparas på din dator. Om du väljer detta alternativ kan det hända att du inte kan få tillgång till vissa delar av vår Webbplats. Om du inte har ställt in din webbläsare så att det hindrar cookies kommer vårt system att spara cookies på din dator när du loggar in på vår Webbplats eller våra affärspartners webbplatser, och genom att fortsätta att använda vår Webbplats eller de webbplatserna samtycker du till vår användning av dessa cookies, såsom beskrivna i vår Cookie Policy.

 

VAR LAGRAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar Personuppgifter på servrar inom EU, och dina Personuppgifter kommer inte att överföras till ett land som ligger utanför EU. Vi kommer att lagra och överföra dina Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy och tillämpliga europeiska och lokala personuppgiftslagar.

 

TILLGÅNG TILL INFORMATION

Du har rätt att få tillgång till Personuppgifter som vi har om dig. Om du vill ha en kopia av de Personuppgifter om dig som vi innehar kan du skriva till vårt Dataskyddsombud på ovan angivna adress.

Vi kommer att tillhandahålla dig de Personuppgifter som vi har om dig inom en månad efter din begäran. Denna tidsperiod kan förlängas till tre månader beroende på komplexiteten i din begäran, och du kommer då att bli informerad om en sådan förlängning.

Vid fall av rimligt tvivel om din identitet kan vi be dig att förse oss med ytterligare upplysningar.

Vi kan ta ut en rimlig administrativ avgift för att täcka våra kostnader i samband med tillhandahållande av Personuppgifter om dig som vi innehar, ifall vi finner att din begäran är överdriven eller återkommande.

 

ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU HAR

Förutom rätten till åtkomst som beskrivs nedan kan du utöva följande rättigheter genom att skriva till vårt Dataskyddsombud:

• Rätt till rättelse: du har rätt till att få felaktiga/ofullständiga Personuppgifter korrigerade;

• Rätt till radering: du har rätt till att få de Personuppgifter som vi har om dig raderade utan onödigt dröjsmål om a) dessa Personuppgifter inte längre behövs för de ändamål som beskrivs i avsnittet “HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?”, (b) du har återkallat ditt samtycke till behandling av dina Personuppgifter av oss eller du har invänt mot behandlingen av dina Personuppgifter av oss, (c) du anser att de Personuppgifter som vi har om dig har samlats in på ett olagligt sätt, (d) om raderingen krävs enligt en lagstiftning, som vi är föremål för, (e) Personuppgifterna har samlats in gällande ett barn, som är under 16 år;

• Rätt till begränsning: du har rätt till att få behandlingen av dina Personuppgifter begränsad (a) när du bestrider korrektheten i dina Personuppgifter eller du motsätter dig behandlingen av dina Personuppgifter av oss – en sådan begränsning kommer att äga rum under en tidsperiod, då vi får möjlighet att kontrollera korrektheten av nämnda Personuppgifter eller att kontrollera förekomsten av eventuella legitima skäl för oss som skulle kunna åsidosätta dina rättigheter, (b) när du anser att de Personuppgifter som vi har om dig har samlats in på ett olagligt sätt men begär begränsning av användningen av dem, istället för radering av dem, (c) när vi inte längre behöver Personuppgifterna om dig men de är nödvändiga för att du ska kunna etablera, utöva eller försvara en rättslig fordran.

• Rätt till dataöverförbarhet: du har rätt till att ta emot de Personuppgifter som vi har om dig i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, och du har rätt till att överföra dessa personuppgifter till en annan leverantör eller att få dina Personuppgifter överförda direkt av oss till en annan leverantör, där det är tekniskt möjligt

Vi kommer att informera alla mottagare vem dina Personuppgifter har lämnats till för eventuell korrigering/radering/begränsning, som du tidigare har begärt, med mindre det är omöjligt eller medför oproportionerliga ansträngningar från vår sida.

 

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Alla framtida ändringar av vår Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 25. maj 2018.

 

PUBLICERING AV PERSONUPPGIFTER PÅ ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA DELAR AV WEBBPLATSER

En allmänt tillgänglig del av Webbplatsen är en del som är tillgänglig för allmänheten och som kan indexeras av en sökmotor. Du är ensamt ansvarig för alla Personuppgifter som du röjer eller sprider på sådana allmänt tillgängliga delar. Du bör aldrig röja Personuppgifter rörande annan person utan dennes uttryckliga samtycke.

 

ANDRA LÄNKAR

Vår Webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från våra affärspartners, annonsörers och filialers webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ber vi dig notera att dessa webbplatser har egna integritetspolicies och att vi inte har något ansvar för sådana policies. Kontrollera därför sådana policies innan du lämnar ut dina Personuppgifter på dessa webbplatser.

 

VILL DU VETA MER?

Om du har frågor eller kommentarer angående vår Integritetspolicy eller hur vi använder dina Personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på ovan angivna adress.